10 ทักษะการทำงานสู่ความสำเร็จ

 

1. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

2. ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน

3. ทักษะการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพและปัจจัยแวดล้อม

4. ทักษะการตอบกลับ ปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า

5. ทักษะการแก้ปัญหาและบริหารความขัดแย้ง

6. ทักษะการตัดสินใจและเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ

7. ทักษะการสรุปและนำเสนองาน

8. ทักษะการสร้างและแสวงหาความคิดสร้างสรรค์

9. ทักษะการทำความเข้าใจในพื้นฐานและระบบงานโดยรอบที่สำคัญ

10. ทักษะในการสร้างแรงจูงใจกับตนเองและคนรอบข้าง


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 10 ทักษะการทำงานสู่ความสำเร็จ