เป็นโรงงานผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอด LED จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ(Silverlight)
 รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก Stock card กับข้อมูบในระบบ Express
- จัดทำรายงานสรุปยอดรับ-จ่าย แยกตามประเภทสินค้าประจำเดือน
- ตรวจนับ Stock ประจำเดือน
- ตรวจสอบใบรับสินค้ากับเอกสารการส่งมอบที่บันทึกรายการแล้วทุกประเภท
- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิขึ้นจริง
 คุณสมบัติ

- อายุ 25-28 ปี
- วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

E-Mail : asialamp.hr@gmail.com ,cya.asialamp.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ปนัดดา กิ่งกาญจน์
บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
199
โทรศัพท์ : 086-3785994
โทรสาร : -
อีเมล์ : asialamp.hr@gmail.com
เว็บไซต์ : www.asialamp.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 294718
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทเอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 29 มีนาคม 2561