บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) “ICN” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน บริษัทฯ มีบุคคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ให้เป็นระบบเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร หรือเรียกว่า Systems Integrator
Information and communication Networks Public Company limited
Information and communication Networks Public Company limited
Information and communication Networks Public Company limited
 รายละเอียดงาน

- ดูแลรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการด้านรับเงิน บันทึกรายการทางบัญชีด้านลูกหนี้ และรายรับจากช่องทางอื่นๆของบริษัท เช่น จัดทำ invoice เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

- จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ทันเวลา

- จัดเตรียมและประสานงานกับธนาคารในการออกหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee)

- รับผิดชอบเรื่องการเบิกเงินสดย่อย (Petty cash)

- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับผิดชอบ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา

- จัดทำรายการกระทบยอดและอื่น ๆ สำหรับการปิดบัญชี

- ติดต่อประสานงานและติดตามผลในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานดำเนินการได้สำเร็จเรียบร้อย

- รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย ถูกต้องและครบถ้วน

- ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าและการเคลียริ่ง (Advance Payment and Advance Settlement)

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะการประสานงาน
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
มีความละเอียดรอบคอบ
มีทักษะการเรียนรู้
สามารถทำงานกับผู้อื่นเป็นทีม
มีทักษะในการแก้ปัญหา (problem solving)
 วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน www.icn.co.th
2. สมัครผ่าน email: icn_hr.co.th
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ 393 อาคาร D.K.J. ชั้น 5 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-553-0755 ต่อ 500

ติดต่อบริษัท
คุณ manmas
บมจ. Information and communication Networks Public Company limited
393
โทรศัพท์ : 0866101109
โทรสาร : 02-553-0757
อีเมล์ : manmas.c@icn.co.th
เว็บไซต์ : www.icn.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 085267
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี AR
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานเร่งรัดหนี้สิน / A.R. ลูกหนี้
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์-IT
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้