วันนี้เราพร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกทางเลือกใหม่ ที่ตอบสนองความมั่นใจในการรักษา พร้อมบริการที่รวดเร็ว เน้นประสิทธิภาพคล้ายคลึงเอกชน โดยมีจุดต่างคือ การยึดหลัก “นำรายได้จากการดำเนินงานคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้เข้ารับการรักษาที่นี่จึงเป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน

ด้านการรักษา สามารถให้การรักษาครอบคลุมได้ทุกกลุ่มโรค ตามมาตรฐานศิริราช โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงด้านการบริการ เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว บริการด้วยความใส่ใจ และอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน และที่สำคัญ คุณค่าที่ผู้รับบริการจะได้รับเพิ่มนอกเหนือจากการบริการ คือการที่เป็นเป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้”
 รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเงินสด บัตรเครดิต หรือตราสารอื่นๆ แทนเงินสด กับเอกสารหลักฐานรายการรับรายได้ต่างๆ
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่าใช้จ่าย และบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้ , เอกสารเบิกจ่าย
3. จัดทำการบันทึกบัญชี Bank Reconcile ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี
4. จัดทำรายงานเคลื่อนไหวทางการเงิน, รายงานรายรับ-รายจ่ายงบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลการเบิกจ่ายวงเงินสดย่อยและจัดทำการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายจากวงเงินสดย่อย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี
6. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายจากเงินจากงบประมาณทีเกี่ยวข้อง
7. จัดทำเอกสารขออนุมัติโอนเงินระหว่างบัญชี, เอกสารขออนุมัติเบิกชดเชยวงเงินต่าง ๆ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน
-มีทักษะในการประสานงาน และทักษะการสื่อสารดี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ละเอียด รอบคอบ
-มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Internet explorer)
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
วิธีการสมัคร


**ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ทาง http://i-career.siphhospital.com/positions.php หรือส่ง Resume : suwaphat.w@siphhospital.com
 วิธีการสมัคร

**ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ทาง http://i-career.siphhospital.com/positions.php (โปรดแนบรูปถ่าย พร้อมทั้งระบุอัตราเงินเดือนปัจจุบันและอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาล

ติดต่อบริษัท
คุณ งานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2
โทรศัพท์ : 02-419-1917
โทรสาร : -
อีเมล์ : recruit@siphhospital.com
เว็บไซต์ : http://www.siphhospital.com ; http://i-career.siphhospital.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 534442
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลีนิค
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2558