1. ความมีอยู่จริง (Existence)
สินทรัพย์ หรือ หนี้สิน มีอยู่จริง ณ วันที่ใด วันที่หนึ่ง

2. สิทธิและภาระผูกพัน (Right and Obligations)
สินทรัพย์ หรือ หนี้สิน เป็นของกิจการ ณ วันที่ใด วันที่หนึ่ง

3. เกิดขึ้นจริง (Occurrence)
รายการหรือเหตุการณ์ เกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับกิจการในระหว่างงวด

4. ความครบถ้วน (Completeness)
ไม่มีรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการ หรือ เหตุการณ์ใดๆ ที่มิได้บันทึกไว้ หรือมีรายการที่มิได้เปิดเผย

5. การตีราคา (Valuation)
กิจการบันทึก สินทรัพย์ หรือ หนี้สิน ในราคาที่เหมาะสม

6. การวัดมูลค่า (Measurement)
กิจการบันทึก รายการ หรือเหตุการณ์ ในจำนวนเงินที่ถูกต้อง และรายได้หรือค่าใช้จ่าย ได้รับการบันทึกใน
งวดบัญชีที่ถูกต้อง

7. การแสดงรายการ และ การเปิดเผยข้อมูล (Presentation and Disclosure)
รายการในงบการเงิน ได้รับการเปิดเผย จัดประเภท และบรรยายลักษณะตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : How to การตรวจสอบข้อมูลก่อนการปิดงบการเงิน