Standardization มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว

การบริหารงานและการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในการปฏิบัติการคลังสินค้า ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนของ
อุปกรณ์ กําลังพลในการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงความหมาะสมกับพื้นที่ คลังสินค้า

Safety ความปลอดภัย
การตระหนักและให้ความสำคัญต่อเรื่องความปลอดภัย ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย หรืออันตรายต่อสินค้า
และพนักงานภายในคลังสินค้า 

Serve ตอบสนองลูกค้า
เน้นกลยุทธ์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุด  

Speed รวดเร็ว
การออกสินค้าเพื่อจัดส่งอย่างรวดเร็ว ทำให้ออกสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งก็เท่ากับว่าธุรกิจสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น
เป็นผลดีต่อธุรกิจ

Space พื้นที่จัดเก็บ
ควรมีการตรวจสอบและจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บสินค้าตามแผนที่กำหนด รองรับตามประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บ
ได้อย่างถูกต้อง

Security ความมั่นคงแข็งแรง
ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยในคลังสินค้า มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้และระบบป้องกัน
น้ำท่วมภายใน

Saving ประหยัด
ควรตรวจทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น จัดการให้มีการไหลเวียนของสินค้าให้เกิด
ความสะดวกสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทรัพยากร ไม่ควรเก็บสินค้าโดยเปล่าประโยชน์


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 7s แนวทางการจัดการคลังสินค้าที่ดี