ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้จัดทำและใช้บัญชี และงบการเงินอย่างถูกต้องระหว่าง กรมสรรพากร
กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในงาน “เสี่ยงกว่ามั้ย...ถ้าไม่ใช้บัญชีเดียว”

ดร.เอกนิติ กล่าวว่า “การจัดงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร และ บสย. เพื่อเน้นย้ำผู้ประกอบการให้เห็น
ถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีเดียวและงบการเงินให้ถูกต้อง ได้แก่ (1) การสร้างความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ
ซึ่งจะทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยลดต้นทุนในการกู้เงิน (2) การลดความเสี่ยงจากการโดนตรวจ
โดยกรมสรรพากร ซึ่งหากถูกประเมินภาษีจะต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ปัจจุบันกรมสรรพากรได้นำระบบเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยง Risk-Based Assessment และ Data Analytics เข้ามาช่วยในการหากลุ่มเสี่ยงในการหลบภาษี เช่น
การสร้างรายจ่ายเท็จ ของธุรกิจบางราย 

กรมสรรพากรมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการทำบัญชีเดียว โดยสามารถยื่นแบบปรับปรุงและชำระภาษีอากร โดยไม่ต้องมีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ย้ำว่าผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางระบบส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้
สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น ภายหลัง
ลงทะเบียนและชำระภาษีอากรแล้ว ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบผ่านระบบ e-Filing ทุกแบบที่กรมสรรพากรให้บริการ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ให้ครบถ้วนด้วย

ทางด้าน ดร.รักษ์ กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีที่กรมสรรพากรเปิดให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถชำระภาษีอากรย้อนหลัง
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งอาจมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนไม่น้อยที่ต้องชำระภาษีอากรย้อนหลังและ
ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและชำระภาษีอากร ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มดังกล่าว
เป็นกลุ่มที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบันการเงินสามารถช่วยเหลือเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทั้ง 3 ด้าน คือ เติมความรู้ เติมทุน และ เติมคุณภาพชีวิต” 


Happening : กองบรรณาธิการ
วารสาร : CPD&ACCOUNT มิถุนายน 2562