หลังจากที่ทางสภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศระเบียบสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559 นักบัญชีหลายท่านคงได้ยินคำว่า "นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA" มากขึ้น เราทำความรู้จัก ASEAN CPA รวมไปถึงคุณสมบัตินักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนหมายถึง นักบัญชีวิชาชีพที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและมีคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) จะประกอบวิชาชีพนักบัญชีได้ ตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ Central Product Classification – CPC รหัส 862 (Accounting, Auditing and Bookkeeping Services) ขององค์กรสหประชาชาติซึ่งครอบคลุมงานบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการให้บริการทางบัญชีอื่นที่กำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตภายในประเทศ

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA)ตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ
2. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีสะสมอย่างน้อย 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี ในช่วงเวลาใดก็ได้
3. ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลหรือถูกพักใช้
4. มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
5. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
6. ไม่เคยต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี

การทดสอบของผู้ขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

1. คุณสมบัติ
เป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559

2. การทดสอบ
2.1 วิชาการรายงานทางการเงิน
2.2 วิชาการกำกับดูแล ความเสี่ยงและจรรยาบรรณ
2.3 วิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
2.4 วิชาการบัญชีบริหารและการบริหารการเงิน

3. รายละเอียดการทดสอบ
3.1 ข้อสอบ ปรนัย 60 คะแนน และอัตนัย 40 คะแนน
3.2 เกณฑ์การผ่านการทดสอบที่ 60 คะแนน

4. การทดสอบให้มีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มิถุนายน และพฤศจิกายน

5. ค่าสมัครวิชาละ 1,500 บาท

6. เอกสารสำหรับการสมัครครั้งแรก
6.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.4 สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

โดยสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้อง"รับรองสำเนาถูกต้อง"
สำหรับท่านที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและเตรียมพร้อมกับการขึ้นทะเบียนกันได้แล้วนะครับ เพราะ “โอกาส” ในการได้รับงานในอนาคตข้างหน้ารอทุกท่านอยู่ ขอให้ทุกท่านโชคดี//สวัสดีครับ
บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT พฤษภาคม 2560