กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกแนวปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559 เพื่อให้การนำส่งงบการเงินนั้นถูกต้องทันตามกำหนดระยะเวลา และสอดคล้องไปการนำส่งบการเงินผ่านระบบ e-filing

ใจความสำคัญได้สรุปโดยย่อไปให้ทราบบ้างแล้วในฉบับที่ผ่านมา แต่ในฉบับนี้จะมาลงรายละเอียดครับว่าในประกาศฉบับนี้มีเนื้อหาอย่างไรบ้าง

 1. การยื่นงบการเงินงบดุลรอบปีบัญชี 2559 รายงานประจำปีและสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดระยะเวลายื่นงบการเงิน

  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย, นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย, กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร “จะต้องนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วต่อนายทะเบียนภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

  บริษัทจำกัด “จะต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี” และต้องส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ *และสุดท้ายต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 15 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี  นำส่งรายงานประจำปีพร้อมสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนต่อนายทะเบียนภายใน 1เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ นำส่งสำเนารายงานการประชุมผุ้ถือหุ้นและต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปีต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

  สมาคมการค้าและหอการค้า ต้องนำงบดุลและรายงานประจำปีที่แสดงผลการดำเนินงานเพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สมาคมการค้าหรือหอการค้าภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้นำส่งงบดุล สำเนารายงานประจำปีและสำเนารายงานการประชุมใหญ่ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

 2. การยื่นงบการเงิน งบดุล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายงานประจำปี และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางอเล็กทรอนิกส์

  ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชียื่นงบการเงิน สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการยื่ยงบดุลและรายงานประจำปีทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยใช้ Username และ Password แทนการลงลายมือชื่อ

  กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชียื่นงบการเงิน รายงานประจำปี สำเนารายงานประชุมผู้ถือหุ้นไม่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลที่กฎหมายกำหนดและจะต้องนำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่งภายใน 30 วันนับแต่วันครบกำหนดตามระยะเวลากฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินภายในระยะเวลากฎหมายกำหนด

  ทั้งนี้หากผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมิได้ยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จะระบุข้อความในแบบ ส.บช.3 ว่า “นิติบุคคลนี้ยังไม่ได้ส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์


 

ข้อมูลจาก : วารสาร CPD & Account ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560
คอลัมน์ MR.CPD:CPD NEWS: บัญชี


JobDST Job จ็อบดีเอสที สมัครงาน งาน หางาน หางานดี งานราชการ งานบัญชี งานนอกเวลางานอิสระ งานบริษัท มหาชน เอกชน รัฐวิสาหกิจ บรรษัท ค้นหาคนค้นหางาน ค้นหาพนักงานรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ค้นหาคนดี ค้นหาคนเก่ง แหล่งรวบรวมข้อมูล บริษัทชั้นนำคนหางานทั่วประเทศ