สปส. ปรับสทิธิคลอดบุตรใหม่เหมาจ่ายให้ผู้ประกันตน โดยตรง เป็นเงิน 12,000 บาท ต่อการคลอดหนึ่งครั้ง เริ่มตั้งแต่ 1.. 50 เป็นต้นไป

ที่ผ่านมา สปส.ได้ใช้ระบบเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทยให้แก่โรงพยาบาลในอัตรา 377 บาท/คน/ปี โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร 12,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่การฝากครรภ์ คลอดบุตร บริบาลทารก ฯลฯ) จำนวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิคลอดบุตรประมาณ 8.1 ล้านคน ปีหนึ่ง สปส. ต่องจ่ายเงินเหมาจ่ายให้แก่โรงพยาบาลประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท (377 บาท X 8.1 ล้านคน)

ทงน ในแต่ละปีจะมีผู้ประกันตนหญิงและภรรยาของผู้ประกันตนชายใช้สิทธิประมาณ 3% ของผู้ประกันตนที่มีสิทธิ หมายความว่าในจำนวนผู้ประกันตน 100 คน จะมีผู้ใช้สิทธิคลอดบุตรเพียง 3 คน แสดงว่า ใน 1 ปี จะมีผู้ใช้สิทธิทั้งสนประมาณ 250,000 คน / ปี เท่านั้น จากการดำเนินการที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้สิทธิเนื่องจากในระบบเหมาจ่ายกำหนดให้ผู้ประกันตนหญิงหรือภรรยาของผู้ประกันตนชาย ต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลตามบัตรรังรองสิทธิฯ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ประกันตนในระดับผู้ใช้แรงงาน ที่ผู้ประกันตนหญิงมักกลับไปคลอดบุตรที่ภูมิลำเนา (ผลงานวิจัยเรื่องประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตรภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.. 2533) ส่วนผู้ประกันตนชายที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ หรือ จังหวัดปริมณฑล ภรรยาอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมจะไม่สามารถใช้สิทธิ ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ของผู้ประกันตนได้ และหากผู้ประกันตนหญิงหรือภรรยาผู้ประกันตนชายไม่ได้คลอดบุตรที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ผู้ประกันตนจะเบิกเงินคืนได้เพียง 6,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษา และการถูกเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลบางแห่ง เช่น กรณีคลอดบุตร ปกติให้อยู่โรงพยาบาลเพียง 1 วัน กรณีผ่าตัดคลอดให้อยู่โรงพยาบาลเพียง 2 วัน เป็นต้น จากผลการวิจัย เรื่องความคิดเห็นของผู้ประกันตนที่มีต่อรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร พบว่าผู้ประกันตนร้อยละ 75.82 เลือกรูปแบบการเหมาจ่ายเงินค่าคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตน ดังนั้นคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรจากการเหมาจ่ายให้แก่โรงพยาบาล เป็นการเหมาจ่ายให้ผู้ประกันตน ในอัตรา 12,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550

 

ในการนี้ การเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตน 12,000 บาทต่อครั้ง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนฯ เนื่องจากจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนจะเท่ากับจำนวนเงินเหมาจ่ายที่ สปส.จ่ายให้แก่โรงพยาบาล แต่การเหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนประโยชน์ทดแทนจะถึงมือผู้ประกันตนโดยตรง

 

...................................................................

 

ทาง Jobdst ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากสปส.และหวังว่าบทความดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและเราจะพยายามหาบทความดีๆมาให้ทุกท่านอ่านสม่ำเสมอครับ

 

JobDST จ็อบดีเอสที สมัครงาน หางาน หางานดี งานราชการ งานบัญชี งานนอกเวลา งานอิสระ งานบริษัท มหาชน เอกชน รัฐวิสาหกิจ บรรษัท ค้นหาคนค้นหางาน ค้นหาพนักงาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ค้นหาคนดี ค้นหาคนเก่ง แหล่งรวบรวมข้อมูล บริษัทชั้นนำ คนหางานทั่วประเทศ จ๊อบดีเอสที